Andragogia Group

Poradnictwo szkolenia konsulting

Andragogika

  Dziedzina powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej. Andragogika zajmuje się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych. Bada i analizuje postawy i zachowania  dorosłych. Opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formymetody ww. procesów oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne. Andragog – osoba, która planuje, organizuje i prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą osób dorosłych w różnych placówkach i instytucjach.

ZADANIA ANDRAGOGA

Bada:

 • zapotrzebowanie edukacyjne ludzi dorosłych
 • edukację nieformalną (incydentalną), formalną (szkolną), pozaformalną (pozaszkolną) dorosłych
 • cele, formy, treści, metody procesu kształcenia i samokształcenia dorosłych

Gromadzi wiedzę:

 • na temat systemu kształcenia w Polsce oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej
 • dotyczącą misji i celów kształcenia ustawicznego zawartych w dokumentach Unii Europejskiej
 • uczestnikach edukacji dorosłych (wieku, płci, motywacjach edukacyjnych, aspiracjach edukacyjnych, oczekiwaniach wobec edukacji)
 • człowieku dorosłym w różnych fazach jego rozwoju, zadaniach rozwojowych związanych z okresem dorosłości, prawidłowościach uczenia się dorosłych oraz różnorodnych uwarunkowań tego procesu
 • sytuacji na rynku usług edukacyjnych (oferty, cele i programy firm edukacyjnych)
 • możliwościach finansowego wsparcia projektów edukacyjnych z funduszy UE

Diagnozuje:

 • rynek edukacyjny
 • potrzeby edukacyjne indywidualnych odbiorców, różnych grup społecznych i zawodowych, instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń
 • poprawność przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych, poziom kompetencji pracowników

Pomaga i doradza:

 • osobom dorosłym w określaniu potrzeb edukacyjnych oraz w wyborze najbardziej przydatnych metod, form i technik uczenia się
 • w radzeniu sobie z barierami w uczeniu się
 • w doborze odpowiedniej oferty edukacyjnej osobom fizycznym i zakładom pracy
 • w nabywaniu kompetencji do samodzielnego uczenia się
 • w tworzeniu edukacyjnych ścieżek rozwoju pracowników i osób uczących się
 • w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów edukacyjnych
 • w zrozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek, grup i środowisk społecznych
 • osobom zagrożonym marginalizacją społeczną w podjęciu działań edukacyjnych przeciwdziałających temu zjawisku
 • w procesie rekrutacji ­ w zakresie oceny potencjału edukacyjnego pracownika
 • wykładowcom na kursach (edukatorom, trenerom), brokerom edukacyjnym i animatorom
 • w samokształceniu jednostek i grup

Prowadzi:

 • intencjonalną działalność dydaktyczno-­wychowawczą w postaci wykładowcy, prelegenta, lektora i seminarzysty
 • działalność public relations
 • działalność kulturalno ­ oświatową w różnych ośrodkach i placówkach oraz sekcjach i zespołach zainteresowań w domach kultury
 • dokumentację związaną z nauczaniem

Organizuje:

 • wycieczki, zajęcia kulturalne i imprezy sportowe
 •  koordynuje proces dydaktyczno-­wychowawczy w firmach, instytucjach i organizacjach w ramach seminariów, kursów i warsztatów

Inspiruje:

 • instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych do strategii działania

Planuje:

 • wspólnie z dorosłymi proces edukacyjny oraz warunki stymulujące i motywujące ich do uczenia się

Współpracuje:

 • z organizacjami i placówkami oświatowymi, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi (zajmującymi się edukacją) w zakresie wykorzystania nowoczesnych form, metod, środków kształcenia dorosłych z instytucjami samorządowymi w środowisku lokalnym, w celu określenia potrzeb edukacyjnych środowiska i wskazania sposobów ich realizacji

Monitoruje:

 • przebieg procesu kształcenia, działalności szkoleniowej w celu zapewnienia najbardziej efektywnych form i metod kształcenia
 • rozwój społeczny, kulturalny, edukacyjny, gospodarczy i polityczny, w celu sprostania nowym zadaniom i pracy w nowych miejscach – m.in. w teatrach, muzeach, kościołach, szpitalach, centrach uczenia się

Kształci:

 • specjalistów innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych, wspomagania ich rozwoju oraz upowszechniania wiedzy

Tworzy:

 • materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego uczenia się
 • autorskie formy aktywności kulturalnej, których głównym celem jest aktywizacja uczestników

Integruje:

 • działania różnych instytucji w celu realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy oraz edukacji ustawicznej.